E
R
A
T
O
ERATO

Notice

배송및 물류 직원구함

주 식 회 사 에 라 토

 


"생활 도자기의 중심”

 


우)363-823 충청북도 청원군 현도면 죽암리 384-1 주)에라토 / ☎ (043) 269-2360~2

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

문서번호 : 2011-03                                                    2011.03.08

수      신 : 

발      신 : 주)에라토

제     목  : "직원구함”

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 -  내     용 -

 

   일정 : 2011월 3월8일 부터 모집완료 까지

   모집인원 : 1명

   출퇴근시간: 08:30~18:00 (토요일 오전근무)

   근무내용: 배송 및 창고내 물류 관리


   문의 : 043-269-2360 ~2

shop Go